Onze doelstelling

Het Victorfonds biedt kleinschalige, kortdurende en persoonsgerichte hulp, uitsluitend voor de eerste levensbehoeften, aan personen of gezinnen die in moeilijke omstandigheden verkeren in Tegelen, Steyl en Belfeld.

Mensen die een hulpvraag indienen bij het Victorfonds via het contactformulier op deze website, worden in overleg met de aanvrager ingepland voor een huisbezoek door twee vrijwilligers van het Victorfonds. Na bespreking van de hulpvraag en een grondige check van de persoonlijke omstandigheden, kan zo nodig op korte termijn tijdelijk hulp worden verleend in de vorm van één maal per week voedselbonnen, zoals voor groenten, fruit en brood. De verstrekking van voedselbonnen is altijd tijdelijk en voor een afgebakende periode. Ook worden zo nodig kledingbonnen verstrekt van “De Kleierkas”, een tweedehands kledingwinkel, gelegen aan de Grotestraat in Tegelen.

Maximaal drie maal hulp
Een persoon of gezin kan in totaal maximaal drie maal hulp ontvangen van het Victorfonds en na de derde keer sluiten wij de hulpverlening definitief af. De reden hiervan is dat de vrijwilligers zelfredzaamheid en het eigen initiatief van de hulpvrager willen bevorderen om zo de persoonlijke situatie te verbeteren. Zo nodig en waar mogelijk zal doorverwezen worden naar professionele hulpverlening zoals Ondersteuning Thuis, maatschappelijk werk of hulpverlening door gespecialiseerde vrijwilligers, zoals Schuldhulpmaatje. Het Victorfonds verstrekt nooit contant geld en lost géén schulden af. Achtergrond of geloof van de hulpvrager spelen geen enkele rol.
Het Victorfonds behoudt zich te allen tijde het recht voor een hulpvraag te weigeren of te beëindigen, als zij daar gegronde redenen voor zien

Deken Dautzenberg van Maastricht (Vz Victorfonds) zegt wel eens dat het fonds symbolisch  de plaats inneemt van de deur van de kerk  of het parochiehuis, waar mensen letterlijk aankloppen om hulp.